تفاوت گندزدا و ضد عفونی کننده ها

تفاوت گندزدا و ضد عفونی کننده ها

ZIWI
شستشو و پاک کردن

برطرف کردن کلیه مواد اضافه نظیر گرد و غبار ، خون ،مخاط از روی وسایل که اغلب با استفاده از آب ویک نوع ماده صابونی انجام می گیرد این مرحله بایستی برای کلیه وسایل پزشكی که نیاز به گند زدایی ویا سترون سازی دارند نیز حتما انجام شود زیرا می تواند به طور موثری باعث کاهش مقدار میكروارگانیسم های موجود روی وسایل آلوده شود ودر نتیجه مراحل بعدی ( گند زدایی یا سترون سازی ) سریع تر وموثرتر انجام شود.

گندزدایی

نابودی اشكال رویشی بالقوه خطرناک و ارگانیسم های بیماری زا بر روی اشیا بی جان را گند زدایی می گویند یک عامل گندزدا الزاما سبب استریل شدن شی نمی گردد ونمی تواند با اطمینان کافی کلیه میكروب ها را نابود کند بلكه هدف از گندزدایی به حداقل رساندن خطر عفونت ویا فساد محصوالت است .

ضدعفونی کردن

جلوگیری از عفونت ها با استفاده از عوامل ضد عفونی کننده بر روی بافت زنده را ضد عفونی می گویند که باعث تخریب ،مهار ویا ممانعت از رشد عوامل بیماری زا می گردد.

تفاوت گندزدا و ضد عفونی کننده ها

گندزداها روی سطوح بی جان مصرف می شوند درحالیكه مواد ضدعفونی کننده روی پوست ،مخاط وسطوح جاندار استفاده می گردد.

گندزدا ها برای پوست ومخاط سالم مضرند درحالیكه مواد ضدعفونی کننده روی پوست ومخاط سالم قابل استفاده وبی ضرر می باشند.

گندزدا ها بیشتر اثر تخریبی وکشتن باکتری ها (cidal bio) را دارند در حالیکه مواد ضدعفونی کننده بیشتر مانع رشد ونمو باکتریها می شوند. (biostatic)

الكل هم خاصیت گند زدایی وهم خاصیت ضد عفونی دارد .